Правила за поверителност


 

 

Основни разпоредби

1. Администраторът на лични данни, посочен в член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни е Petr Javořík, ID No: 76018334 , със седалище във Varšavská 715/36, 120 00, Чешка република (наричан по-долу "администратор")
2.

Информацията за мениджър на контакти е

  • адрес: Petr Javořík, Varšavská 715/36, 120 00
  • имейл: info@izgodni-ceni.bg
3.

Лична информация означава всяка информация за идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на конкретен идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, идентификатор на мрежата или една или повече специфични физически, физиологични, социалната идентичност на този индивид.

 

4. Администраторът не е назначил служител по защита на данните.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източници и категории обработени лични данни

1. Администраторът обработва личните данни, които сте му предоставили, или личните данни, които администраторът е получил въз основа на Вашата поръчка.
2. Администраторът обработва Вашата идентификация, информация за контакт и данни, необходими за изпълнението на договора.

 

 

 

 

 

Законна причина и цел на обработването на лични данни

1.

Основната причина за обработката на личните Ви данни е:

- изпълнението на договора между вас и довереника по член 6, параграф 1, - ГДРП,

- законния интерес на администратора при предоставянето на директен маркетинг (по-специално за изпращане на бизнес послания и бюлетини) съгласно член 6, параграф 1, е) ГДРП,

- Вашето съгласие за обработка с цел осигуряване на директен маркетинг (по-специално за изпращане на бизнес послания и бюлетини) в съответствие с член 6, параграф 1, а) ГДРП във връзка с раздел 7, параграф 2 от Закон № 480/2004 Coll., относно някои услуги на информационното общество в случай на нередовна доставка на стоки или услуги.

2.

Целта на обработката на лични данни е:

- изпълнение на вашата поръчка и упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и довереника; (лично име, адрес, контакт), предоставянето на лични данни е необходимо условие за сключването и изпълнението на договора, без да се предоставят лични данни, не е възможно сключването на договора или изпълнението му от администратора,

- Изпращане на бизнес съобщения и извършване на други маркетингови дейности.

3. Няма автоматично, индивидуално вземане на решение по смисъла на член 22 от ГДРП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време на задържане на данните

1.

Администраторът пази лични данни

- за срока, необходим за упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и довереника и изпълнението на вземанията по тези договорни отношения (в продължение на 15 години от прекратяването на договорните отношения).

- до оттегляне на съгласието за обработка на лични данни за маркетингови цели, максимум 15 години, ако личните данни се обработват въз основа на съгласие.

2. В края на периода на задържане администраторът ще изтрие личната информация.

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

Получатели на лични данни (подизпълнители)

1.

Получателите на лични данни са лица

- участва в доставката на стоки / услуги / извършване на плащания въз основа на договор,

- предоставяне на услуги за хостинг на електронни магазини и други услуги във връзка с функционирането на електронен магазин,

- предоставяне на маркетингови услуги.

2. Администраторът възнамерява да предаде лични данни на трета държава (държава извън ЕС) или на международна организация. Получателите на лични данни в трети държави са доставчици на пощенски услуги / клауд услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашите права

1.

Съгласно условията на ГДРП, които имате

- правото на достъп до личните им данни съгласно член 15 от ГДРП,

- правото да се поправят лични данни съгласно член 16 от ГДРП или, където е приложимо, ограничението на обработката съгласно член 18 от ГДРП.

- правото да заличава личните данни съгласно член 17 от ГДРП.

- правото да възрази срещу обработването съгласно член 21 от ГДРП и

- правото на прехвърляне на данни съгласно член 20 от ГДРП.

- правото да оттегли съгласието си за обработка в писмена форма или по електронен път на адреса или имейла на администратора, посочен в член III от настоящите условия.

2. Освен това имате право да подадете жалба до Службата за защита на личните данни, ако смятате, че вашата поверителност е била нарушена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила за поверителност

1. Администраторът декларира, че е предприел всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни
2. Администраторът е предприел технически мерки за осигуряване на хранилища на данни и хранилища за лични данни на хартиен носител.
3. Администраторът декларира, че личните данни могат да бъдат достъпни само от упълномощени лица.

 

 

 

 

 

 

Заключителни разпоредби

1. Изпращайки поръчка от онлайн формуляра за поръчка, вие потвърждавате, че сте запознати с политиката за поверителност и че я приемате в нейната цялост.
2. Съгласявате се с тези условия, като отбележите съгласието си чрез онлайн формуляра. С потвърждаването на вашето съгласие Вие потвърждавате, че сте запознати с Декларацията за поверителност и че я приемате в нейната цялост.
3. Администраторът има право да променя тези условия. Нова версия на декларацията за поверителност ще бъде публикувана на уебсайта Ви и ще ви изпрати нова версия на тези условия до вашия имейл адрес, който сте предоставили на вашия администратор.
4. Тези условия влизат в сила на 22 май 2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

Препоръчителни формуляри:

Формуляр за изтегляне на модел

Писмо за оплакване