Регистрирайте нов потребител

Попълнете адреса за фактуриране. Докато адресът за фактуриране не съвпадне с пощенския адрес,отбележете 'Адрес за доставка е различен от фактурният адрес' и попълнете адреса за доставка.