Бузнес условия


Бизнес условията се прилагат за закупуваче в онпайн магазина изгодницени.бг (izgodniceni.bg) условията определят и уточняват правата и задълженията на продавача, кой е Petr Javořík с адрес Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, номер: 76018334, и купувача (клиент, потребител)

 

 

 

 

1.Уводни разпоредби

1.1.

Всички договорни отношениа се сключват в съответствие с правния пед на Ческата република. Ако потребителят е договаряща страна, отношенията, регулирани от бизнес условията, се уреждат от гражданския кодекс (номер: 89/2012 К.) и закона за защита на потребителите (номер: 634/1992 К.) ако дадена страна не е потребител, отношениата, регулирани от бизнес услобията, се уреждат от Гражданския кодекс (номер: 89/2012 К.)

1.2.

В случаите, когато дадено литсе възнамерява да закупи стоки от продавача, действа при поръчване на стоки в хода на своята стопанска дейност или в самостоятелно упражняване на потребителите при тези бизнес условия, по-спетсиално, съответните разпоредби на член 6 - оттеглянето от споразумението за покупка не се прилага. Такава покупка се урежда от търговския закон.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Определение на термините

2.1.

Продавачът Petr Javořík с адрес Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, номер: 76018334, е лирсе, което при сключването и изпълнението на договора действа в протсеса на своята стопанска или друга стопанска дейнодт. Това е предприемач, който доставя продукти или усмуги на купувача дуректно или чрез други предприемачи.

2.2.

Клиентът на нашия интернет магазин е купувачът. Порсди действащото законодателство, се разтраничават купувачът, който е потребителят, и купувачът, който не е потребителят.

2.3.

Потребителски купувач или просто потребител е всяко литсе, което сключва бизнес договор или по друг начин действа извън обхвата на независимото упражняване на неговата професия.

2.4.

Купувач,който не е потребител, е бизнесмен.всяко литсе, което сключва договори,свързани с неговата собствена дейнодт, производство или сходна дейност, или при самостоятелно упражняеане на професията си, или литсе, действащо от името или от името на предприемач, също се счита за предприемач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. договор за покупка

3.1.

Ако купувачът е потребител, предложението за сключване на договора за покупка е поставянето на предлаганите стоки от доставчика на сайта, договорът за покупка се създава чрез изпращане на поръчката до купувача и приемане на поръчката от доставчика. Това приемане незабавно потвърждава купувача чрез информационен имейл до въведения от вас имейл, но потвърждението не засяга потвърждението. Договорът, (включително договорената цена) може да бъде променен или отменен само по споразумение между страните или по правни причини.

3.2.

Преди да изпрати поръчката на продавача, купувачът има право да проверява и променя данните, които купувачът е поставил в поръчката, дори и по отношение на способността на купувача да идентифицира и коригира грешките, възникнали при въвеждането на данните в поръчката. Поръчката се изпраща от купувача на продавача, като кликнете върху "Изпращане на поръчката"

3.3.

Ако купувачът не е потребител, предложението за сключване на договора за покупка е редът на стоките, изпратени до купувача, а самият договор за покупка се сключва в момента на предаване на обвързващото споразумение на продавача на купувача с неговото предложение.

3.4.

С подписването на Договора за покупка купувачът потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, включително Правилата за жалби, и се съгласява с тях. Купувачът е уведомен за настоящите Общи условия и Правилата за жалби и има възможност да се запознае с тях преди да бъде направена поръчката.

3.5.

Крайният срок за уреждане на жалбите се прекратява, ако продавачът не е получил всички необходими документи за обработка на рекламацията (част от стоките, други материали и др.). Продавачът е длъжен в най-кратки срокове да поиска попълването на материалите от купувача. Срокът е спрян от тази дата, докато купувачът не предостави исканите документи.

3.6.

Продавачът си запазва правото да анулира поръчката или част от нея преди сключването на покупковото споразумение въз основа на споразумение с купувача в следните случаи: стоките вече не се произвеждат или доставят или цената на доставчика на стоки се е променила значително. Ако купувачът вече е платил част или пълната сума на покупната цена, тази сума ще бъде върната на неговата сметка или адрес и няма да бъде сключен договор за покупка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Условия за плащане и доставка

4.1.

Заедно с покупната цена купувачът също така трябва да заплати на продавача разходите за опаковане и доставка на стоки, чийто размер е посочен в уеб интерфейса и ще бъде посочен в поръчката и в разписката. Освен ако изрично не е предвидено друго, по-нататък се разбират покупната цена и разходите, свързани с доставката на стоките.

4.2.

Купувачът има възможност да плати продажната цена на стоките на продавача от други начини, изброени в уеб интерфейса, по един от следните начини: в брой в брой при доставка, непарични при използване на GoPay.

Всички допълнителни плащания от купувача във връзка с гореспоменатите начини за възстановяване на цената на стоките са изброени в уеб интерфейса в реда и ще бъдат посочени в получаването на поръчката.

4.3.

В случай на наложен платеж, покупната цена се заплаща при получаване на стоката. В случай на безкасово плащане, покупната цена е платима в рамките на пет работни дни от сключването на договора за покупка.

4.4.

Ако е обичайно в хода на търговията или ако е предвидено от общоприложими правни разпоредби, продавачът издава фактура на купувача по отношение на плащанията, извършени по договора за покупка. Продавачът е платец на данък върху добавената стойност. Фактурата ще бъде издадена от продавача на купувача след заплащане на покупната цена на стоките и ще бъде изпратена до имейл адреса на купувача, като фактурата е достъпна и за изтегляне в сметката на купувача при вход.

4.5.

В случай, че Купувачът не приеме или не се оттегли от Договора за покупка в съответствие с настоящите Общи условия, Продавачът има право на възстановяване на разходите, свързани с доставката и съхранението на Стоките (за Продавача за всеки Ден на Закъснение до 10 CZK, 500 CZK или до покупната цена, ако е по-малко от 500 CZK), както и други разходи, направени от Продавача поради невъзможност за получаване на стоки от Купувача и Купувачът има право да се оттегли от Договора за покупка.

4.6.

Ако поради потребност на купувача е необходимо стоките да се доставят многократно или по друг начин, по споразумение, купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани с тази доставка.

4.7.

Доставянето на стоки по настоящите Бизнес условия означава моментът на доставка на стоките на Купувача в съответствие с Договора за покупка. Недопустимото отказване на стоки на купувачите не се счита за нарушение на задължението за доставяне на стоките от страна на продавача или за оттегляне на договора от купувача. При получаване на стоките купувачът трябва да провери целостта на опаковката на стоките и своевременно да уведоми превозвача и продавача за всякакви дефекти. Отказът за приемане на пратка поради повредена опаковка не се счита за неоснователен отказ на стоките. С приемането на стоките купувачът потвърждава, че пратката е изпълнила всички изисквания и признава, че стоката за рекламация поради нарушение на пакета вече не е възможно.

4.8.

Купувачът придобива собствеността върху стоките, като заплаща пълната покупна цена на стоките (включително разходите за опаковане и доставка), но не и преди стоките да бъдат прехвърлени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.

Кредити - Всеки регистриран клиент получава кредити за закупуване на стоки, които се кредитират в неговия клиентски акаунт. За всеки 7.85 лев от цената на стоката, клиентът се кредитира с 5 кредита (1 кредит = 0.078 лев ).

Кредитите се кредитират по сметката на клиента само след заплащане на поръчката - т.е. след кредитиране на плащането при авансово плащане или след поемане на поръчката с наложен платеж. Кредитите могат да се прилагат за всяка следваща поръчка и само под формата на отстъпка за стоки, не се прилагат за транспорт и допълнителни услуги.

В случай на последващо оттегляне от договора за покупка, кредитите за дадените стоки се приспадат от сметката на клиента и клиентът губи правото си върху тях.

Прилагането на кредити не може да се комбинира с купони за отстъпки.

Кредитите не могат да бъдат изплащани в брой или чрез плащане по сметка.

Валидност на кредитите 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Права от неправилно представяне

5.1.

Правата и задълженията на страните по отношение на дефектните резултати се уреждат от приложимите общозадължителни разпоредби (по-специално разпоредбите на  § 1914 до  § 1925,  § 2099 до  § 2117 и  § 2161 до  § 2174 от Закон № 89/2012 K. на Гражданския кодекс).

5.2.

Продавачът отговаря на потребителя, че елементът няма дефекти при поемането му. По-конкретно, продавачът отговаря на потребителя, че по времето, когато потребителят е поел стоката, имотът има свойства, договорени от страните, и ако в споразумението липсват характеристики, които продавачът или производителят е описал или които купувачът очаква по отношение на естеството на стоките и рекламата извършва, това нещо е подходящо за целта, която продавачът използва или използва, за който нормално се използва артикулът, елементът е в съответствие с качеството или изпълнението на договорената извадка или оригинал, ако качеството или проектът са били определени съгласно съгласуваната извадка или оригинал, , степен или тегло и случаят отговаря на законовите изисквания.

5.3.

Ако имуществото не притежава посочените по-горе характеристики, потребителят може също да изиска доставката на нов артикул без дефекти, ако това не е непропорционално поради естеството на дефекта, но ако дефектът се отнася само за части от артикула, потребителят може да изисква само резервни части; ако не е възможно, може да се оттегли от договора. Въпреки това, ако повредата е несъразмерна с оглед на естеството на дефекта, особено ако дефектът може да бъде отстранен без неоснователно забавяне, потребителят има право на безплатно отстраняване на дефекта. Потребителят има право на нов елемент или на замяна, дори и в случай на дефект, който може да бъде отстранен, ако стоката не може да се използва правилно за повторни дефекти след ремонт или за повече дефекти. В такъв случай потребителят има право да се оттегли от договора.

5.4.

Ако потребителят не се оттегли от договора или ако не упражни правото си да достави нов артикул без дефекти, да замени неговата част или да поправи стоката, той може да поиска разумна отстъпка. Потребителят има право на разумна отстъпка, дори ако продавачът не може да достави ново дело без дефекти, да замени частта или да поправи стоката и ако продавачът не отстрани разузнавателното средство в разумен срок или че поправянето на потребителя би довело до значителни затруднения.

5.5.

Правото на дефектна работа на купувача не се прилага, ако купувачът знае преди поемането на делото, че делото е дефектно или ако купувачът е причинил самия дефект.

5.6.

Потребителят има право да предяви правото си на дефект, който възниква при потребителските стоки, в рамките на двадесет и четири месеца от поглъщането. Ако възникне дефект в рамките на шест месеца от поглъщането, въпросът се счита за дефектен в момента на поглъщането му.

5.7.

Други права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, могат да бъдат регламентирани от правилата за рекламация на продавача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Правото на потребителя да се оттегли от договора за продажба

6.1.

Ако договорът за покупко-продажба е сключен чрез дистанционна комуникация (в онлайн магазина), потребителят има право в съответствие с § 1829 ал. 1 от Гражданския кодекс да се откаже от договора без да посочи причини в 14-дневен срок от поемането на стоките (ако има няколко вида договори за покупка стоки или доставка на няколко части, този период започва да тече от датата на последната доставка на стоките). Оттеглянето от договора за продажба трябва да бъде изпратено на продавача в рамките на срока, посочен в предходното изречение.

6.2.

Ако потребителят желае да се оттегли от договора в съответствие с предходната алинея в рамките на 14 дни, той / тя трябва да се свърже с продавача и за предпочитане да посочи писмено, че той / тя ще се оттегли от договора в идеалния случай с номера на поръчката, датите на закупуване и номера на сметката.

6.3.

За да се оттегли от договора за покупка, потребителят може също така да използва образеца, предоставен от продавача, който представлява приложение към тези условия. Оттеглянето от договора за продажба може да бъде направено от потребителя, inter alia, на адреса на продавача или на електронния адрес на продавача Info@izgodni-ceni.bg

6.4.

В случай, че купувачът се откаже от договора по предходните алинеи, продавачът ще върне получените пари от купувача (с изключение на сумата, представляваща допълнителните разходи за доставка на стоките, получени от купувача на избраната доставка на стоки, различна от най-евтината стандартна доставка на предлаганите от продавача стоки) 14 дни след като купувачът се оттегли от договора за покупка по същия начин, по който продавачът е приел от купувача, освен ако купувачът не посочи друго. Продавачът също има право да върне извършеното от купувача изпълнение при връщане на стоката на купувача или по друг начин, при условие че купувачът се съгласи да го направи, без да наложи допълнителни разходи на купувача.

6.5.

Разпоредбите на оттеглянето в срок от 14 дни, обаче, не могат да се разбират като възможност да заемат свободните стоки. Потребителите в случай на използване на правото на отказ в срок от 14 дни от получаване на обезщетения, продавачът трябва да дадат всичко под договор, възложен. Ако това не е напълно възможно (напр. В същото време, когато стоките са били унищожени или консумирани), потребителят трябва да осигури парична компенсация в замяна какво вече не може да бъде издаден. Ако върнати стоки е само частично повреден, продавачът може да поиска от потребителя на правото на обезщетение и тръгна искането си за възстановяване на покупната цена. В такъв случай продавачът е длъжен да докаже вредите. В този случай продавачът връща само намалената покупна цена. При покупната цена, която трябва да се върне на купувача, продавачът може да компенсира действителните си разходи за връщане на стоките.

6.6.

Правото на отказ в съответствие с разпоредбите на раздел § 1837 от Гражданския кодекс не, в случаите на договори:

 • предоставянето на услуги, ако те са доволни от предварително изричното си съгласие, преди крайния срок за оттегляне и бизнесмен, преди да сключи договор, каза потребителите, че в такъв случай има право да се откаже от договора,
 • доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които са извън контрола предприемачи и които могат да възникнат по време на срока за отказ,
 • доставката на алкохолни напитки, които могат да бъдат доставени само след тридесет дни и чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които са извън контрола на търговеца,
 • върху доставката на стоки, която е коригирана в съответствие с желанията на потребителя или на неговото лице,
 • доставката на стоки, подлежащи на бързо развалящи се стоки и стоки, които са били необратимо смесени с други стоки след доставката,
 • ремонт или поддръжка, извършени на място, определено от потребителя по негово искане; това не се прилага в случай на последващо изпълнение на необявени поправки или доставка на резервни части, различни от заявените,
 • върху доставката на стоки в затворени опаковки, които потребителят е извадил от опаковката и поради хигиенни причини не може да бъде върнат,
 • да достави аудио или видео запис или компютърна програма, ако е нарушила първоначалната си опаковка,
 • доставката на вестници, периодични издания или списания,
 • за настаняване, транспорт, храна или свободно време, ако предприемачът предоставя тези услуги в определен срок,
 • сключен въз основа на публичен търг съгласно закона за публичен търг, или
 • доставката на цифрово съдържание, ако не е приложен на материален носител, и дойде с изричното предварително съгласие на потребителя преди изтичането на срока за отказ и бизнесмен, преди да сключи договор, каза потребителите, че в такъв случай няма право да развали договора.

6.7.

Продавачът си запазва правото да анулира поръчката за стоки с надпис "По поръчка", ако стоките вече не могат да бъдат доставени или заменени от друг модел, или ако цената се е променила значително и клиентът не го приеме, преди да е действително приет договорът за покупка. Продавачът информира клиента за тази ситуация. Ако част или цяла поръчка е платена, клиентът ще бъде върнат в профила.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Правила за по7. Правила за поверителност

7.1.

Информацията за клиентите се поддържа в съответствие с приложимите закони на Чешката република, в частност Закона за защита на личните данни № 101/2000 Coll. както е изменена и допълнена впоследствие. С подписването на договора купувачът се съгласява да обработва и събира личните си данни в базата данни на продавача след успешното изпълнение на договора до момента, в който той или тя се противопостави на тази обработка.

7.2.

Защитата на личните данни на купувача, който е физическо лице, се предоставя в съответствие с правния ред на Чешката република, по-специално Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на с обработката на лични данни и свободното движение на такива данни (наричан по-нататък "ГДРП") и със Закон № 101/2000 Coll., за защита на личните данни, изменен (наричан по-нататък "Закон за защита на личните данни").

7.3.

Купувачът има право на достъп до неговите лични данни, правото да ги коригира, включително и други законни права върху тези данни. Личните данни могат да бъдат премахнати от базата данни по писмено искане на клиента. Личните данни на клиента са напълно защитени от злоупотреба. Клиентът не предава на клиента никакви лични данни. Изключение представляват външните превозвачи, които прехвърлят личните данни на клиентите в минималната степен, необходима за доставката на стоките.

7.4.

Индивидуалните договори се архивират, след като са били затворени от оператора в електронен вид и са достъпни само за оператора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Разходи за използване на дистанционно средство за комуникация

8.1.

Купувачът се съгласява да използва дистанционни средства за комуникация при сключването на договора за покупка. Разходите, направени от купувача при използване на средства за комуникация на разстояние във връзка със сключването на договора за покупка (разходи за връзка с интернет, разходи за телефонни разговори), се поемат от самия купувач.

 

 

 

 

9. Заключителни разпоредби

9.1.

Продавачът има право да продава стоките въз основа на търговска лицензия. Търговският лиценз се осъществява в рамките на компетентността му от съответното търговско лицензионно ведомство. Надзорът в областта на защита на личните данни се осъществява от Службата за защита на личните данни. Чешката търговска инспекция упражнява, наред с други неща, надзор върху спазването на Закон № 634/1992 Coll., За защита на потребителите, както е изменен.

9.2.

Тези Общи условия се прилагат в текста, посочен на уебсайта на продавача, считано от датата на договора за покупка. Поръчката на потребителя се потвърждава като подписан договор между купувача и продавача с цел попълването му и други записи и статутът му е достъпен за купувача. Договорът може да бъде сключен на чешки език или на други езици, ако това не е причина за сключването на договора. Чрез покупката клиентът се съгласява да изпраща бизнес съобщения.

9.3.

Тези условия позволяват на потребителя да архивира и възпроизвежда. С сключването на договора за покупка купувачът приема всички срокове и условия на търговските условия, които са в сила в деня на изпращане на поръчката, включително цената на поръчаната стока, посочена в потвърдената поръчка, освен ако не е уговорено друго в конкретния случай.

Всички спорове, възникнали по договор, ще бъдат уредени изключително съгласно закона на Чешката република и ще бъдат решавани от компетентните съдилища на Чешката република.

Всички спорове между купувача и купувача също могат да бъдат уредени извън съда. В този случай купувачът-потребител може да се свърже с органа за извънсъдебно разрешаване на спорове, като Чешката търговска инспекция. Освен ако не се стигне до извънсъдебно разрешаване на спора, продавачът препоръчва на купувача първо да се свърже с продавача, за да разреши ситуацията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръчителни формуляри:

Формуляр за изтегляне на модел

Писмо за оплакване

 

ЕФЕКТИВНА 1.1.2014